Historiek van de vzw KVVOO

Op 1 juli 1887 wordt te Antwerpen een VZW opgericht onder de naam “Société Royale et Patriotique des Officiers Retraités”. De leden zijn gepensioneerde officieren van de Krijgsmacht en van de Rijkswacht.

In december 1960 beslissen de voorzitters van de drie (zie voetnota *) op dat ogenblik bestaande verenigingen van gepensioneerde officieren om nauwer samen te werken. Er wordt een conventie opgesteld die bepaalt dat de administratie van alle verenigingen zal gebeuren door de kring van Brussel en dat de statuten van deze kring zullen gelden voor alle leden. Brussel levert de voorzitter, de andere kringen een ondervoorzitter. De kringen behouden echter hun eigen statuten en er wordt voorzien dat men via een Algemene Vergadering de conventie ten allen tijde kan opzeggen

Ten gevolge van deze conventie worden in 1961 de statuten van de vereniging aangepast en wordt de naam gewijzigd in “Koninklijke en Vaderlandsminnende Vereniging van Oprustgestelde Officieren” (KVVOO)

In de volgende jaren worden meer en meer feitelijke verenigingen van gepensioneerde officieren opgericht, die aansluiten bij de bestaande kring en zo groeit de kring van Brussel uit tot een echte nationale vereniging onder de naam “Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren – Socièté Royale des Officiers Retraités” (KVOO-SROR). Door deze groei kan de Conventie van 1960, die enkel de drie “stichtende leden” engageert, niet meer volledig worden toegepast; ze wordt obsoleet.

Op 1 januari 2000 wordt, ter gelegenheid van een grondige herziening en modernisering van de statuten, onze naam nogmaals veranderd in Koninklijke en Vaderlandslievende Vereniging van Oprustgestelde Officieren. Op onze Algemene Vergadering van dat jaar wordt de Conventie van 1960 formeel opgezegd en wordt er gestreefd naar een nieuwe vorm van samenwerking met de nationale kring. KVVOO vraagt met name voldoende onafhankelijkheid om zelf het beheer van zijn vzw te kunnen uitoefenen, zoals dat door de nieuwe, strengere wetgeving in verband met de vzw’s is voorgeschreven.

Op 01 juni 2004 worden de statuten aangepast om ze volledig in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

Op 5 april 2022 werden de statuten nogmaals vernieuwd wegens wettelijke verplichtingen.

* Dit waren : 

  • De «Socièté Royale et Générale des Officiers Retraités » (gesticht in 1857 met zetel te Brussel) 
  • De «Société Royale et Patriotique des Officiers Retraités » (gesticht in 1887 met zetel te Antwerpen)
  • De «Société des Officiers Retraités des Flandres » (gesticht in 1928 met zetel te Gent).
Scroll naar boven